Standen

· Shiko-dachi

· Kake-dachi

Stoten en slagen

· Shuto hizo-uchi

· Seiken gyaku / oi-tsuki met mawate

· Hiji jodan / chudan-ate

· Seiken tate-tsuki

· Jodan / Shotai-uchi

Traptechnieken

· Yoko-geri

Blokkerings- en Afweertechnieken

· Mae mawashi-uki met ibuki

Ippon Kumite

· Ippon Kumite Sono Yon: Seiken Soto-uke / Seiken tate-tsuki

Kata

· Pinan Kata Sono San

· Sanchin Kata

Kyokushinkai Kumite

· Kyokushinkai kumite Sono San

Kumite

· 18 partijen vrij vechten á 2 minuten