Musashi Kyokushin Karate

Kata

· Seenchin Kata

· Gekisai-sho Kata

· Kanku-dai Kata

 

Kumite

· 40 partijen vrij vechten á 2 minuten