Standen

· Tsuri aschi-dachi

· Neko aschi-dachi

· Sanchin-dachi

 

Stoten en slagen

· Uraken Sayu-uchi

· Uraken Hizo-uchi

· Uraken Shita-uchi

· Tetsui Kome Kami-uchi

· Tetsui Hizo-uchi

 

Blokkerings- en Afweertechnieken

· Shuto Mawashi-uke

 

Ippon Kumite

· Ippon Kumite Sono San: Seken Jodan-uke / Hiza-geri

 

Kata

· Panan Kata Sono Ni

 

Kyokushinkai Kumite

· Kyokushinkai kumite Sono Ni

 

Kumite

· 15 partijen vrij vechten á 2 minuten