Musashi Kyokushin Karate

Kata

· Seipai Kata

· Sushio Kata

· Garyu Kata

 

Kumite

· 50 partijen vrij vechten á 2 minuten