Kader Musashi

Musashi Kyokushin Karate

Shihan Sjaak van de Velde – 7e Dan

Musashi Kyokushin Karate

Shihan Herman Wijnbelt – 6e Dan

Musashi Kyokushin Karate

Sempai Jos van der Tang – 2e Kyu

Musashi Kyokushin Karate

Sempai Willem Rijnberk – 7e Kyu